CAMPANII DE INFORMARE PENTRU GRUPURILE VULNERABILE DIN CAREI

08.06.2022

Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Satu Mare (punct de lucru Carei) desfășoară în prezent proiectul „Activi pe piața muncii prin măsuri integrate în Municipiul Carei”. Pentru a informa și selecta persoanele care să beneficieze de activitățile proiectului, au fost organizate 9 campanii de informare care au vizat cu precădere zonele urbane marginalizate din Carei. La aceste campanii au participat 150 de locuitori, dintre care 127 persoane de etnie romă. Persoanele care și-au manifestat dorința de a se implica în activitățile proiectului și care au îndeplinit criteriile de selecție au fost înregistrate în grupul țintă.

Pentru a putea fi înregistrată în grupul țintă, persoanele trebuie să se încadreze într-una dintre următoarele categorii:

• Persoane adulte șomere sau inactive;

• Persoane cu dizabilități;

• Tinerii care au părăsit instituțiile de tip rezidențial;

De asemenea, persoanele vizate de acest proiect trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu și cumulativ următoarele două criterii:

1. au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală Carei. Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială (declarație pe propria răspundere).

2. sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile A/B/C de mai jos:

(A) în risc de sărăcie – persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana la nivel național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent

sau

(B) se confruntă cu o deprivare materială severă – dispun de condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite:

1) să plătească chiria sau facturile la utilități,

2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,

3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,

4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,

5) o săptămână de vacanță departe de casă,

6) un autoturism,

7) o mașină de spălat,

8) un TV color,

9) un telefon.

sau

(C) trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii – persoane cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

Membrii grupului țintă vor fi selectați cu respectarea condițiilor de mai sus și ținând cont de principiile egalității de șanse și nediscriminării.

Proiectul contribuie la implementarea Măsurii 4. Sprijin pentru accesul şi menţinerea pe piaţa muncii a persoanelor adulte şomere sau inactive şi a persoanelor care au părăsit de timpuriu şcoala, Intervenția I.9 Asistență şi suport pentru integrarea socio-profesională, din Strategia de Dezvoltare Locală Socială a Municipiului Carei, implementată de Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Coeziune Socială Carei. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare, puteți contacta managerul de proiect la 0261-770244, email crucea_rosie_satu_mare@yahoo.com, sau la sediul organizației din municipiul Carei, str. Progresului, nr. 28, etaj 1.