POCU: 81 mil. euro pentru reducerea numărului de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității).

Bugetul apelului este de 81,2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor sprijini reducerea numărului de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială care provin din orașe/ municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe grupurile roma.

Instrumentul Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității abordează integrat nevoile specifice comunităților marginalizate, în contextul planificării strategice a direcțiilor de acțiune prin intermediul Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL). În actuala perioadă de programare au fost selectate 37 strategii gestionate de Grupurile de Acțiune Locală, dine care 35 strategii pentru în regiunile mai puțin dezvoltate, iar 2 – pentru regiunea București – Ilfov. Grupurile de Acțiune Locală implementează strategiile prin lansarea de apeluri aferente intervențiilor specifice prevăzute în acestea.

Ce finanțează apelul:

• Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii;
• Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu;
• Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate;
• Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație;
• Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă;
• Asistență juridică;
• Combaterea discriminării și a segregării;

Cine poate depune proiecte:

• Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora;
• Furnizori publici de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
• Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
• Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;

Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2021.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/?fbclid=IwAR0_pp3Nnt4TdKnhbcnaCiG3CuS2kCWzwZcJ4wuTAFf_eDe4CpEUAdcIGPY

Sursa datelor: Ministerul Fondurilor Europene

18.12.2019