TERMEN PRELUNGIT / DEPUNERE PROIECTE POCU ÎN MYSMIS

19.04.2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 din cadrul Ministerului Investițiilor si Proiectelor Europene publică corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC până la data de 15 iunie 2022, ora 16.00.